ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 29/2/2017

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective)

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes (ELO))

  • ELO1 ตระหนักถึงนัยสำคัญทางด้านจริยธรรม กฎหมาย ในด้านการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • ELO2  สร้างความเข้าใจในธุรกิจและการจัดการองค์การ
  • ELO3  ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ELO4  ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ELO5  ประเมินความท้าทายเชิงวิพากษ์ทางการบริหารจัดการธุรกิจและระบบโลจิสติกส์
  • ELO6  พัฒนาคุณค่าหลักของผู้นำ หรือทำงานร่วมกับทีมสหวิทยาการได้อย่างดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ELO7 เปิดรับและปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบุสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ