การปรับปรุงนโยบายการจองและการจองเกิน: กรณีศึกษาบริษัททัวร์ต่างประเทศแห่งหนึ่ง

ระวิภัทร์ ย่องใย, กาญจ์นภา อมรัชกุล, ศิวิกา ดุษฎีโหนด
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020)
Slide: CIOD2020-IStour