การพัฒนาตัวแบบตัดสินใจเพื่อใช้ในการเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ธันยบูรณ์ นิสากรเสน และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: NIDA_IS_TUNYABOON_NISAKORNSEN_6320427002

การวิเคราะห์ผังและตำแหน่งจัดวางสินค้าที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าที่มีอิทธิพลของตำแหน่งประตูหยิบสินค้าต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

วรารัตน์ สุดโต และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: ap1

การปรับปรุงนโยบายการสั่งซื้อและการกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำตามฤดูกาล สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ของบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตร

อภิชญา ปิยะปราโมทย์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: Apichaya-Piyapramote_ORNET_PPT

การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโฟมแบบเครื่องจักรขนาน

ลลิดา เลิศสมิตพร และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 30-31 ตุลาคม 2562 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Article: AS15

Efficiency Improvement of Raw-Materials Warehouse by Designing of Optimal Layout and Storage Location Assignment in a Diaper Manufacturing

Na Chiangmai, N., & Pongsathornwiwat, A. . (2022). Efficiency Improvement of Raw-Materials Warehouse by Designing of Optimal Layout and Storage Location Assignment in a Diaper Manufacturing. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 28–38. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245999

Airfreight Forwarder’s Short-term Space Allocation Problem with the Cost of Transit Time and Its Long-term Block Space Agreements

Thamtiang, N., Pongsathornwiwat, A., & Amaruchkul, K. (2022). Airfreight Forwarder’s Short-term Space Allocation Problem with the Cost of Transit Time and Its Long-term Block Space Agreements. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 1–11. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245998

Air freight forwarder’s short-term allocation problem among heterogeneous flights

Akkaranan Pongsathornwiwat, Kannapha Amaruchkul, Nithima Thamtiang 16th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS2022) August 28-30, 2022. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand. Presentation file: paper36-air-freight-present

Designs of optimal layout and storage location assignment for warehouse efficiency improvements with considering of item associated customer groups in a logistics service provider

Supakarn Phunpherm and Akkaranan Pongsathornwiwat 16th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS2022) August 28-30, 2022. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand   Presentation file: 27 – Designs of optimal layout and storage location assignment for warehouse  

Street Fashion Company’s Optimal Order Quantity Using Newsvendor Model and Simulation Model

Kajeeratwatthana, S. (2022). Street Fashion Company’s Optimal Order Quantity Using Newsvendor Model and Simulation Model. Thai Journal of Operations Research, 10(1), 64–81. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/245961

1 2 3 8