การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโฟมแบบเครื่องจักรขนาน

ลลิดา เลิศสมิตพร และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 30-31 ตุลาคม 2562 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Article: AS15

Efficiency Improvement of Raw-Materials Warehouse by Designing of Optimal Layout and Storage Location Assignment in a Diaper Manufacturing

Na Chiangmai, N., & Pongsathornwiwat, A. . (2022). Efficiency Improvement of Raw-Materials Warehouse by Designing of Optimal Layout and Storage Location Assignment in a Diaper Manufacturing. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 28–38. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245999

Airfreight Forwarder’s Short-term Space Allocation Problem with the Cost of Transit Time and Its Long-term Block Space Agreements

Thamtiang, N., Pongsathornwiwat, A., & Amaruchkul, K. (2022). Airfreight Forwarder’s Short-term Space Allocation Problem with the Cost of Transit Time and Its Long-term Block Space Agreements. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 1–11. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245998

Air freight forwarder’s short-term allocation problem among heterogeneous flights

Akkaranan Pongsathornwiwat, Kannapha Amaruchkul, Nithima Thamtiang 16th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS2022) August 28-30, 2022. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand. Presentation file: paper36-air-freight-present

Designs of optimal layout and storage location assignment for warehouse efficiency improvements with considering of item associated customer groups in a logistics service provider

Supakarn Phunpherm and Akkaranan Pongsathornwiwat 16th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS2022) August 28-30, 2022. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand   Presentation file: 27 – Designs of optimal layout and storage location assignment for warehouse  

Street Fashion Company’s Optimal Order Quantity Using Newsvendor Model and Simulation Model

Kajeeratwatthana, S. (2022). Street Fashion Company’s Optimal Order Quantity Using Newsvendor Model and Simulation Model. Thai Journal of Operations Research, 10(1), 64–81. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/245961

Inventory Models from Medicine Demand Forecasting with Dummy Variables and Interaction Terms of Multiple Regression

Tapabut, T. (2022). Inventory Models from Medicine Demand Forecasting with Dummy Variables and Interaction Terms of Multiple Regression. Thai Journal of Operations Research, 10(1), 52–63. Retrieved from  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/245965

การปรับปรุงการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท กรณีศึกษาผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษแห่งหนึ่ง

ไอลดา วงษ์เขียด และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022) 10-12 พฤษภาคม 2565 Slide presentIE

การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บอะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง

มนสิชา ฐิตธรรมพันธุ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022) 10-12 พฤษภาคม 2565 Slide: IEnet_PPT

1 2 3 12