การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรณีศึกษา การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิตติคุณ ค้าขาย และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Link to paper Conference Thai VCML2019K9S1 Link to slide presentation: LS03_ThaiVCML

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand ณัฐพล สันแก้ว และ กาญจ์นภา อมรัชกุล รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ  30 ตุลาคม 2562 Slide presentation: 2019-10-ASConference2019_Nutthapol-Sankaew  

การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อขนส่งสินค้าหลายจุด กรณีศึกษา บริษัทXYZ

ทัศนีย์วรรณ ส่องแสง และ ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562. 30 ตุลาคม 2562. Slide presentation: 2019-10-Submission16_ASconf

NIDA เสริมแกร่งผนึก Hull University ขยายฐานต่างชาติ ยกระดับหลักสูตร Logistics

สัมภาษณ์ นสพ Transport Journal: NIDA เสริมแกร่งผนึก Hull University ขยายฐานต่างชาติ ยกระดับหลักสูตร Logistics  

A Study of Location Model for a Rescue Vehicle Parking Stations: Case Study of Kannayao District in Bangkok

Sarawut Jansuwan, Soravit Teeraprasert วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่4 ฉบับที่1 (2562) Link to article: A Study of Location Model for a Rescue Vehicle Parking Stations: Case Study of Kannayao District in Bangkok

Optimal Inventory Level and Warehouse Pooling: Case study of Coating Substances Manufacturer’s Warehouse in Europe

Anchalee Saejiam, Kannapha Amaruchkul, Siwiga Dusadenoad วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่4 ฉบับที่1 (2562). Link to article .

Forecasting & Safety Stock Optimization for Product with Intermittent Demand

Congratulations to Mr. Trin Lertsattayanusak (LM12) in winning the 1st place of the 5th Business Improvement Competition in South East Asia. His team’s project “UTH Smart Warehouse” at ULVAC (Thailand) is extended from his IS project, “Forecasting & safety stock optimization for product with intermittent demand.”    

การบริหารจัดการวัตถุดิบชีวมวล และสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในกรณีศึกษา

งานค้นคว้าอิสระ ของคุณแพรพรรณ พงศ์ทวีทรัพย์ Research poster in the 4th International Symposium of Maritime Sciences, Kobe University, Japan. 7 February 2019   IS Presentation: is_praephun Poster: poster2-Praephun-Pongtaveesub

1 2 3 9