2017 International Coastal Cleanup

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์นิด้า เข้าร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดชายฝั่งสากล เสาร์ 16 กันยายน 2560 ที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง. โพสต์โดย Logistics Management at NIDA บน 17 กันยายน 2017

Supercluster Workshop: Logistics Performance Index (LPI)

The Logistics Performance Index: LPI ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  คณะสถิติประยุกต์ นิด้า การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการการพัฒนา logistics network ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และข้าราชการในกระทรวงคมนาคม. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ Link to presentation slide Session 3 – LPI

Supercluster Workshop: กรณีศึกษาต่างประเทศ

การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษาในต่างประเทศ เนื้อหาโดย ผศ.ดร. ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล  คณะบริหารธุรกิจ นิด้า รศ.ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ นิด้า การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการการพัฒนา logistics network ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และข้าราชการในกระทรวงคมนาคม. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ Link to presentation slide Session 2 – SEZ

Supercluster Workshop: City Logistics-Planning Approach

การพัฒนาเมืองโลจิสติกส์: แนวทางการวางแผน City Logistics: Planning Approach ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการการพัฒนา logistics network ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และข้าราชการในกระทรวงคมนาคม. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ Link to presentation slide Session 1 – CLM

Supercluster Workshop

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ นำทีมฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ ภายใต้งานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต Super Cluster และประตูการค้าสำคัญของประเทศ  วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์/ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ Super Cluster ในต่างประเทศ/ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI)/ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

Mock-Up AUN-QA หลักสูตร วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า 29-31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ ศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา  (ประธาน) รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี ผู้ใช้บัณฑิต คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศิษย์เก่า คุณณัฐ พงศ์ไทย คุณณัฐฑินันท์ ขันเล็ก คุณปริย เศรษฐบุตร คุณพสธร อุปพันธ์ คุณปารียา ศิริวัฒนพันธ์ คุณรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล ศิษย์ปัจจุบัน คุณนิภาธร โภควรรณากร คุณยุทธพงษ์ ห้องแซง คุณอรนลิน สืบทิมรัตน์ คุณพงศ์ทิพย์ หลิ่ววรกูล คุณกิตติศักดิ์ แจ่มสว่าง คุณอภิวัฒน์ สายจำปา คุณนิชานันท์ สุขสำราญ คุณชินานันท์ […]

LM9 Independent Study Project Final Presentation

นศ LM รุ่นที่ 9 ได้นำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ให้กับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากบริษัทเอกชน นศ สามารถนำเอาข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพของงาน IS เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่อไป Link to Album https://www.facebook.com/pg/logisticsNIDA/photos/?tab=album&album_id=1365189933597953

Hong Kong 2017

การสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน May 21-24, 2017 The Logistics Research Centre (LRC) แห่ง Hong Kong Polytechnic University International Seminar in Logistics Management (1 credit)  ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ รุ่น LM9, LM10 ความเป็นมา จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรการศึกษาต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการเข้าสู่ตลาด แรงงานในระดับภูมิภาค  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในภาคการศึกษา 2/2559  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงจะได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา จล.8001-สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์-กลุ่ม B1 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University ซึ่งผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับใบรับรอง (Certificate) จากหน่วยงานที่ร่วมจัดการสอน ด้วย อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ และอ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด ภาพกิจกรรม […]

รับสมัคร ป.โท วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 13

  ด่วน เปิดรับสมัคร นศ.ภาคพิเศษ รุ่น LM13  ตั้งแต่วันนี้-17 มีนาคม 2560 (เริ่มเรียน พค. 2560) สมัครออนไลน์ Download ใบสมัคร:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp รายละเอียดหลักสูตร http://logistics.nida.ac.th/lm-curriculum/ ค่าใช้จ่าย http://logistics.nida.ac.th/tuitionfee/ คุณสมบัติ http://logistics.nida.ac.th/admission/  

1 2 3 4 5 7