LM9 Independent Study Project Final Presentation

นศ LM รุ่นที่ 9 ได้นำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ให้กับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากบริษัทเอกชน นศ สามารถนำเอาข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพของงาน IS เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่อไป Link to Album https://www.facebook.com/pg/logisticsNIDA/photos/?tab=album&album_id=1365189933597953

Hong Kong 2017

การสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน May 21-24, 2017 The Logistics Research Centre (LRC) แห่ง Hong Kong Polytechnic University International Seminar in Logistics Management (1 credit)  ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ รุ่น LM9, LM10 ความเป็นมา จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรการศึกษาต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการเข้าสู่ตลาด แรงงานในระดับภูมิภาค  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในภาคการศึกษา 2/2559  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงจะได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา จล.8001-สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์-กลุ่ม B1 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University ซึ่งผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับใบรับรอง (Certificate) จากหน่วยงานที่ร่วมจัดการสอน ด้วย อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ และอ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด ภาพกิจกรรม […]

รับสมัคร ป.โท วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 13

  ด่วน เปิดรับสมัคร นศ.ภาคพิเศษ รุ่น LM13  ตั้งแต่วันนี้-17 มีนาคม 2560 (เริ่มเรียน พค. 2560) สมัครออนไลน์ Download ใบสมัคร:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp รายละเอียดหลักสูตร http://logistics.nida.ac.th/lm-curriculum/ ค่าใช้จ่าย http://logistics.nida.ac.th/tuitionfee/ คุณสมบัติ http://logistics.nida.ac.th/admission/  

Career Track: Logistics Management@NIDA

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ที่นิด้า เรียนอะไรบ้าง  ต้องใช้คณิตศาสตร์มากหรือไม่  อนาคตของโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างไร  การได้งานทำและความก้าวหน้าของผู้ที่จบการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร Slide LM Open House 2016 Career Track: Logistic Management@NIDA โดย อ. ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ from BAINIDA

Shanghai 2016

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ Tongji University นครเซี่ยงไฮ้ เสร็จสิ้นเรียบร้อย เชื่อว่า นศ Logistics Management at NIDA (รุ่น LM7, LM8) จะได้ความรู้ มุมมองดีๆ จากการเทรน และแบบอย่างการพัฒนานครครั้งนี้ไปพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย    

Logistics and Supply Chain Case Studies

Case studies ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, เครือข่ายกระจายสินค้า, การจัดการสินค้าคงคลัง, contract negotiation: Math model ช่วยการตัดสินใจ หรือต่อรองกับลูกค้าได้อย่างไร? บรรยายพิเศษ แชร์ความรู้ & ประสบการณ์ตรงโดย Mr. Thungprom Maneerod, PMP, Singapore Supply Chain Manager, Procter & Gamble, Singapore ส่วนหนึ่งของวิชา LM5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ และ LM5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Supply Chain Security and Continuity

Guest Speaker: Mr. Eddie Tan July 30- 31st, 2016; 0900-1600hr. Room 702, Siam Boromarajakumari Building, NIDA Free admission.  Please contact 02-727-3030 or dsiwiga AT yahoo.com by July 27th to reserve your seat. Eddie is an adjunct lecturer in Curtin University, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), University of Stirling, Ngee Ann Polytechnic and SIMM.  He has more […]

Logistics Operations and Best Practices

Guest Speaker: Mr. Yeo Chiang Meng July 16th, 2016; 0900-1600hr. Room N-8008, Navamindradhiraj Building, NIDA Free admission.  Please contact 02-727-3030 or dsiwiga AT yahoo.com by  July 13th to reserve your seat. Mr Yeo served the Military for 21 years in the Logistics field with 12 years as head of a Logistics unit supporting airlift operation. Was involved […]

1 2 3 4 5 6