Career Track: Logistics Management@NIDA

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

การจัดการโลจิสติกส์ที่นิด้า เรียนอะไรบ้าง  ต้องใช้คณิตศาสตร์มากหรือไม่  อนาคตของโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างไร  การได้งานทำและความก้าวหน้าของผู้ที่จบการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร

Slide LM Open House 2016