การวางแผนและปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายแบบหลายเส้นทางภายใต้เวลาทำงานที่จำกัด: กรณีศึกษาบริหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 (IE Network 2021) 5-7 พฤษภาคม 2564 Slide Presentation_SCL005 Full paper: SCL005_Proceedings_IE-Net_Final

การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองระดับสำหรับการจัดกลุ่มและระบุตำแหน่งการวางสินค้าในการปรับปรุงผังคลังสินค้าแบบสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์

Applying Two-Stage Clustering-Assignment Storage Location Model on Improving Item-Associated Based Family Grouping Warehouse Design ขนิษฐา เลาหวิชิตศักดิ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide IS_KANITTA _SID6120427016_12.05.2021 _Present

การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ขนมและอาหาร

Use of Association-Rule Based Storage Assignment Location for Improving Class-Based Warehouse Design: Case Study of A Packaging Company อรรคเดช อุบลไทร และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427015-Akkadet-Ubonsai(1)

การพยากรณ์และการปรับปรุงนโยบายสินค้าคงคลังแบบระบบการตรวจสอบตามรอบ

พิมพ์อุษา ฤกษ์ศิริรัตน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427019-Pimusa-Lerksirirat-PPT

การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินทางรถขนส่งรูปแบบมิลค์รันและการจัดการกำหนดการรับสินค้า: กรณีศึกษา การส่งชิ้นส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ ABC

ปารณัท กัญวิมล และ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide ORNET2021_0059 การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

Inventory Management 2020

Class project LM6001 Inventory Management LM6001 Group1 มีเขียน VBA ช่วยคำนวณหาค่าใช้จ่ายต่ำสุด G1-clip G1-excel Group 2 พยากรณ์แล้วนำมาสร้างเป็นนโยบายสินค้าคงคลัง G2-manual Group 3 ผลิตภัณฑ์ถั่วและ package  G3 manual G3-excel  Group 4 สินค้าเก็บทั้งที่ warehouse และที่ retailers G4-excel G4-manual    Group 5 dependent demand มีแตก BOM เพื่อวางแผนจัดซื้อ G5-excel G5-manual Group 6 สินค้าคงคลังยา ที่มี discount G6-excel G6-manual  Group 7 นโยบายสินค้าคงคลังสำหรับผัก ซึ่งมี shelf life จัดซื้ออย่างไรให้เหมาะสม G7-excel(s,Q) G7-manual present G7-manual Group 8 สินค้าหลายรายการ ใช้ can […]

การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อลดความสูญเปล่าของปัญหาการบริหารรถเที่ยวเปล่าขากลับ กรณีศึกษาบริษัท 3PL แห่งหนึ่ง

Network Flow Allocation Model for Reducing Waste in Backhauling Management Problem: Case Study of 3PL Company สันติ ชัยยะ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network 2020 Slide IENet2020-NetworkFlow-Santi Full Paper: Proceedings_IE_Network_2020_Santi

1 2 3 4 5 18