Supercluster Workshop: Logistics Performance Index (LPI)

The Logistics Performance Index: LPI ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  คณะสถิติประยุกต์ นิด้า การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการการพัฒนา logistics network ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และข้าราชการในกระทรวงคมนาคม. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ Link to presentation slide Session 3 – LPI

Supercluster Workshop: กรณีศึกษาต่างประเทศ

การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษาในต่างประเทศ เนื้อหาโดย ผศ.ดร. ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล  คณะบริหารธุรกิจ นิด้า รศ.ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ นิด้า การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการการพัฒนา logistics network ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และข้าราชการในกระทรวงคมนาคม. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ Link to presentation slide Session 2 – SEZ

Supercluster Workshop: City Logistics-Planning Approach

การพัฒนาเมืองโลจิสติกส์: แนวทางการวางแผน City Logistics: Planning Approach ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการการพัฒนา logistics network ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และข้าราชการในกระทรวงคมนาคม. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ Link to presentation slide Session 1 – CLM

Supercluster Workshop

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ นำทีมฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ ภายใต้งานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต Super Cluster และประตูการค้าสำคัญของประเทศ  วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์/ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ Super Cluster ในต่างประเทศ/ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI)/ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

Mock-Up AUN-QA หลักสูตร วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า 29-31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ ศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา  (ประธาน) รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี ผู้ใช้บัณฑิต คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศิษย์เก่า คุณณัฐ พงศ์ไทย คุณณัฐฑินันท์ ขันเล็ก คุณปริย เศรษฐบุตร คุณพสธร อุปพันธ์ คุณปารียา ศิริวัฒนพันธ์ คุณรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล ศิษย์ปัจจุบัน คุณนิภาธร โภควรรณากร คุณยุทธพงษ์ ห้องแซง คุณอรนลิน สืบทิมรัตน์ คุณพงศ์ทิพย์ หลิ่ววรกูล คุณกิตติศักดิ์ แจ่มสว่าง คุณอภิวัฒน์ สายจำปา คุณนิชานันท์ สุขสำราญ คุณชินานันท์ […]

Hong Kong 2017

การสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน May 21-24, 2017 The Logistics Research Centre (LRC) แห่ง Hong Kong Polytechnic University International Seminar in Logistics Management (1 credit)  ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ รุ่น LM9, LM10 ความเป็นมา จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรการศึกษาต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการเข้าสู่ตลาด แรงงานในระดับภูมิภาค  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในภาคการศึกษา 2/2559  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงจะได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา จล.8001-สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์-กลุ่ม B1 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University ซึ่งผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับใบรับรอง (Certificate) จากหน่วยงานที่ร่วมจัดการสอน ด้วย อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ และอ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด ภาพกิจกรรม […]

Revenue Management Course Project 2017

Course project วิชา Revenue Management เทอม 2559-2 นำเสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้ RM ในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ ๆ ที่น่าจะได้นำ RM ไปใช้แต่ยังไม่ได้ใช้ สำหรับธุรกิจที่นำ RM ไปใช้อยู่แล้ว ระบุและอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ RM ในบริษัท การประยุกต์ใช้ RM กับ Ski Slopes   และ Pocket WiFi   นำเสนอกรณีศึกษาบริษัท Startup ขาย ski lift และที่พัก online เพิ่มรายได้ และมีลูกค้ามาใช้บริการกว่า 5 ล้านคนต่อฤดูกาล เสนอแนวคิดการนำ price differentiation กับธุรกิจเช่า Pocket WiFi Link to project presentation file  Presentation RM-weekday  […]

OR-NET2017

ผลงานนักศึกษาป.โท โลจิสติกส์ นิด้า ที่ได้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560 (National Operations Research Network Conference (OR-NET) 2017) การประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้วยตัวแบบสโตแคสติก กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย/ปารียา ศิริวัฒนพันธ์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ (slide OR-NET Presentation_OR039 )  ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การจัดเส้นทางเดินรถด้วยขั้นตอนวิธี Hybrid Saving-Sweep Algorithm กรณีศึกษาของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง/ลักษณ์พิเชษฐ คชวัตร และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การกำหนดสัดส่วนการจองและการจองเกิน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่ง/ณัฐ พงศ์ไทย และ กาญจ์นภา อมรัชกุล (slide OR_Hotel presentation_Nut_Phongthai  Full paper Nut-Proceedings OR-NET 2017 )

รับสมัคร ป.โท วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 13

  ด่วน เปิดรับสมัคร นศ.ภาคพิเศษ รุ่น LM13  ตั้งแต่วันนี้-17 มีนาคม 2560 (เริ่มเรียน พค. 2560) สมัครออนไลน์ Download ใบสมัคร:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp รายละเอียดหลักสูตร http://logistics.nida.ac.th/lm-curriculum/ ค่าใช้จ่าย http://logistics.nida.ac.th/tuitionfee/ คุณสมบัติ http://logistics.nida.ac.th/admission/  

โครงการพระราชดำริ ร. 9 และตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร

Course project ของวิชา Decision Models: ตัวแบบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ โครงการพระราชดำริของในหลวง ร.9 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก วางแผนการเลี้ยงกบที่ขายสามชนิดได้แก่ กบเนื้อ ลูกกบ และลูกอ๊อด เพื่อใได้กำไรรวมสูงสุด โดยจำนวนบ่อที่เลี้ยงต้องใช้พื้นที่ไม่เกินบ่อที่มี และกบที่ได้ต้องเพียงพอกับปริมาณความต้องการ Link to project presentation file project-frog โครงการแก้มลิง อ่างเก็บน้ำบ้านหรา จ.สตูล กำหนดความกว้าง ยาว สูงของอ่างเก็บน้ำ โดยให้เสียพื้นที่เขื่อนน้อยที่สุด (จะได้มีการถางป่าน้อยที่สุด) แต่ยังสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของคนในพื้นที่ได้ Link to project presentation file project-reservoir จัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ รุ่น 1/2559

1 2 3 4 12