การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ปริวัฒณ์ อารีชาติ  กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ  ศิวิกา ดุษฎีโหนด  และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation paper36. pharmacist scheduling

การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายการยาอื่นที่ได้รับผลกระทบ

เทพมณี เทพบุตร (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation ppt-present

การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าจัดเก็บวัตถุดิบของร้านอาหารในเครือแห่งหนึ่ง

อภิชญา พันธุกฤตย์ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสิ

การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง

ณภัทรา ณ เชียงใหม่ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การออกแบบผังจัดวาง และกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัต

การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์

ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค  สราวุธ จันทร์สุวรรณ  และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Slide presentation ORNET2022_Chinarnant_present_Rev02 Paper การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง_R4

ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น

สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Presentation slide OR-NET-2022_Siriphan-Kajeeratwatthana

ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส่งมากกว่าพื้นที่จัดสรรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

นิธิมา ธรรมเที่ยง, อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Conference หนึ่งใน best paper award ในงานประชุมวิชาการ slide presentation Nithima_ORNET  

Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company

Pongsathornwiwat, A., & Aroonudomchai, S. (2021). Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company. Thai Industrial Engineering Network Journal, 7(1), 42-54. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/242054

Product Pooling for Cartons packaging Materials and Can Order Policy for Scotch Tapes: Case Study of the Instant Noodle Manufacturing Company in Thailand

Itthisathienkul, P., & Amaruchkul, K. (2021).  Journal of Applied Statistics and Information Technology, 6(1), 37-51. Link to full paper: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/article/view/242265

AS/RS Project Management

Dr. Temsiri Sapsaman, Associate Dean for Research and Engineering, Faculty of Engineering. King Mongkut’s University of Tehnology North Bangkok (KMUTNB). Guest lecture session  วิชา LM7103 Project Management อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ 15/05/2021 9:00-12:00 Slide: https://drive.google.com/file/d/1YuCFVnIkQvDfQe2IF_bgFxMZ0ps0Pkpn/view

1 2 3 4 18