November Lecture Series

ขอเชิญนักศึกษาในหลักสูตร/ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Date Time Title Speaker Location 2014/11/15 9:00-16:00 การค้าระหว่างประเทศ คุณมานนท์ คุณาวรนนท์ น.3001 2014/11/16 9:00-16:00 Logistics Excellence and Best Practice Mr. Yeo Chiang Meng ส.401 2014/11/22 9:00-12:00 การจัดการคู่ค้า คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร ส.201 2014/11/29 9:00-12:00 การจัดการคู่ค้า คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร ส.201 ผู้ที่ประสงค์จะร่วมฟังการบรรยายขอให้แจ้งมาที่ dsiwiga AT yahoo.com

Proposal Development

การเขียนโครงร่างการวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 14:30-19:00 วิทยากร: คุณภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สำนักบรรณสารการพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

Green 2014

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โดยมีกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ขอเชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่า LM, DTM เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ติดต่อได้ที่คุณชลธิชา 02-27-3030

การคัดเลือกตัวแทนออกของด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล

การคัดเลือกตัวแทนออกของด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล พรรณวิภา แช่มเล็ก และ พัชราภรณ์ เนียมมณี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 บทคัดย่อ การคัดเลือกตัวแทนทำหน้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากร เพื่อนำสินค้าเข้าประเทศไทยหรือที่เรียกว่า ตัวแทนออกของ นั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อสายงานโลจิสติกส์ เนื่องจากการดำเนินพิธีการศุลกากรเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งสินค้า หากองค์กรใดสามารถจัดหาสินค้าได้ในต้นทุนที่ต่ำ มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่ต้องการจะทำให้องค์กรนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าทั้งในด้านราคา และความรวดเร็วในการส่งมอบ ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนออกของเพื่อใช้ในการคัดเลือกตัวแทนออกของที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง กรณีศึกษานี้มีจุดประสงค์ในการเสนอแนวทางการประเมินความสามารถของตัวแทนออกของ โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล (Data Envelopment Analysis, DEA) โดยเทคนิค DEA อาศัยการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เชิงเส้น ซึ่งไม่ซับซ้อน ใช้แก้ปัญหาการประเมินความสามารถของตัวแทนออกของได้ง่าย โดยใช้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอิเล็คทรอนิคส์แห่งหนึ่ง ซึ่งได้ติดต่อกับตัวแทนออกของไว้ 4 บริษัท ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากร ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนออกของทั้ง 4 บริษัทนี้ ฝ่ายนำเข้าส่งออกได้นำปัจจัยนำเข้า คือ อัตราค่าบริการ อัตราสินค้าเสียหายหรือสูญหาย อัตราการส่งมอบผิดเวลา และอัตราความผิดพลาดของใบขนสินค้าขาเข้าเป็นเกณฑ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินบ่งชี้ว่า มีตัวแทนอกของเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่จัดว่ามีประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ส่วนตัวแทนออกของอีก […]

1 10 11 12 13