การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรณีศึกษา การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิตติคุณ ค้าขาย และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Link to paper Conference Thai VCML2019K9S1 Link to slide presentation: LS03_ThaiVCML

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand ณัฐพล สันแก้ว และ กาญจ์นภา อมรัชกุล รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ  30 ตุลาคม 2562 Slide presentation: 2019-10-ASConference2019_Nutthapol-Sankaew  

การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อขนส่งสินค้าหลายจุด กรณีศึกษา บริษัทXYZ

ทัศนีย์วรรณ ส่องแสง และ ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562. 30 ตุลาคม 2562. Slide presentation: 2019-10-Submission16_ASconf

เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change

บทสัมภาษณ์คุณอัญชลี แซ่เจียม (รุ่น LM11) ในโพสต์ทูเดย์ 21 พ.ค. 2562 “เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change” https://www.posttoday.com/economy/news/589711 คุณอัญชลี แซ่เจียม มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Cost Control Manager บริษัท บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง ทำไมเลือกนิด้า เนื่องจากมั่นใจในชื่อเสียงของสถาบันและต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการโดยเฉพาะด้าน logistics และ supply chain ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ศึกษาหลักสูตรก่อน แล้วพบว่าสนใจ ตรงตามความต้องการ เพราะอยากนำความรู้ไปต่อยอดและเสริมสร้างความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การในเรียนปริญญาโทด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่นิด้า รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ค่อนข้างมีความหลากหลายรอบด้าน จะมีการสอนทฤษฏี และนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขโจทย์ที่หลากหลาย เกือบทุกวิชาในหลักสูตรจะมี group project เพื่อให้ผู้เรียนได้ประมวลผลเนื้อหาวิชาที่เรียน นำมาวิเคราะห์ และนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยรวมแล้วสิ่งที่เรียนจากหลักสูตรนี้เป็นไปตามความคาดหวัง เพราะสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีต เมื่อได้มาประกอบกับบทเรียนของนิด้าแล้วก็มีหลักการทางวิชาการมารองรับ สามารถปรับปรุงให้มีกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการค้นคว้าอิสระที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรเพราะมีทฤษฎีด้านวิชาการมารองรับ ความรู้และการทำงานยุค Thailand […]

NIDA เสริมแกร่งผนึก Hull University ขยายฐานต่างชาติ ยกระดับหลักสูตร Logistics

สัมภาษณ์ นสพ Transport Journal: NIDA เสริมแกร่งผนึก Hull University ขยายฐานต่างชาติ ยกระดับหลักสูตร Logistics  

1 2 3 15