การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

Mock-Up AUN-QA
หลักสูตร วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า 29-31 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการ

 • ศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา  (ประธาน)
 • รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี

ผู้ใช้บัณฑิต

 • คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
 • อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิษย์เก่า

 • คุณณัฐ พงศ์ไทย
 • คุณณัฐฑินันท์ ขันเล็ก
 • คุณปริย เศรษฐบุตร
 • คุณพสธร อุปพันธ์
 • คุณปารียา ศิริวัฒนพันธ์
 • คุณรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล

ศิษย์ปัจจุบัน

 • คุณนิภาธร โภควรรณากร
 • คุณยุทธพงษ์ ห้องแซง
 • คุณอรนลิน สืบทิมรัตน์
 • คุณพงศ์ทิพย์ หลิ่ววรกูล
 • คุณกิตติศักดิ์ แจ่มสว่าง
 • คุณอภิวัฒน์ สายจำปา
 • คุณนิชานันท์ สุขสำราญ
 • คุณชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปริญญาโท วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า. 29-31 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย Logistics Management at NIDA บน 30 สิงหาคม 2017