มหาบัณฑิตโลจิสติกส์ “ภูมิใจที่ได้เรียนที่นิด้า ประทับใจอาจารย์-เพื่อนๆ”

นายกันต์พิพัฒน์ อรุณฤกษ์รัตน์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ผลการเรียนดีเด่นเกรดเฉลี่ย 3.85 เกียรตินิยม กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานทางด้านการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และมีอาจารย์ที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาสู่ผู้เรียน ที่สำคัญมีสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมอำนวยความสะดวกมากมาย

“ความประทับใจคงเป็นเรื่องเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี อาจารย์ที่นี่เป็นกันเองมากๆ จะอย่างไรก็ตามการเป็นนักศึกษาต้องระลึกไว้เสมอว่า สถาบันเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตัวให้ดี มีวินัยในตัว และที่สำคัญต้องมีความตรงต่อเวลาให้มากจนต้องฝึกเป็นนิสัย และความรู้ที่ได้จากความสำเร็จครั้งนี้จะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ”

ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้เราต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันผู้อื่น ยิ่งสมัยนี้ คนจบปริญญากันมากขึ้น ดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะหาช่องทางพัฒนาตัวเองให้มาก ผมมีความภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และภูมิใจที่สามารถเรียนจนจบได้ เพื่อเป็นของขวัญให้พ่อและแม่ ผมเชื่อว่าความภูมิใจของผมคงเทียบไม่ได้กับความภูมิใจที่พ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูก ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้ที่พร้อมจะนำไปประยุกต์ในชีวิตจริง และสิ่งต่างๆที่มอบให้ ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่แสนดี ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดีมโดยตลอด และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

“ฝากถึงทุกๆ คนที่กำลังเรียน ที่กำลังท้อแท้ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าไม่ใช่คนที่เก่ง ไม่ใช่คนที่ฉลาดและไม่ใช่คนที่ขยัน แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถเอาชนะตัวเราเองได้แค่ไหน เมื่อเราไม่เก่งเราก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพื่อฝึกจนเก่ง เราไม่ใช่คนที่ฉลาดเราก็ต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะมีความรู้เท่าคนอื่น และเราไม่ได้เป็นคนขยัน เราก็ต้องฝืนให้มากกว่าคนอื่น แต่เราพยายามอดทน นึกถึงความสำเร็จ พยายามหาแรงจูงใจ เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้”

จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ NIDA Newsletter ฉบับที่ 11 ปี 2557